سلام

 سلام امروز 10اسفند1389 من مامانی یه آقا پسمل خوشکل به اسم کسرا هستم 27سالمه ودانشجوی ارشدمحیط زیست خداکسرارو27تیر89به من داد باوجوداینکه توشرایط سختی متوجه شدم…