هشت سال و هشت ماه و هشت روز

این تاریخ خوشگلُ به فال نیک میگیریم و  اینجا رو

به امید روزای خوب و خاطرات خوب شروع میکنیم 

به این بهانه یه جشن سه نفره هم گرفتیم که یادمون بمونه زمان چقدر زود میگذره