کریسمس 2019

سال 2019 رو ایران شروع کردیم د رکنار خانواده هامون چقدر امنیت هست تو این یه کلمه "خانواده" هیچ چیز، تحت هیچ شرایطی نمیتونه جای…

کتاب

همیشه کتاب سهم زیادی از بار ما رو به خودش اختصاص میده وقتی از ایران برمیگردیم. اما اینبار با همیشه خیلی فرق داشت همیشه مامانی…

موجود خیالی

    تو مدرسه یه کلاس دارن به اسم کلاس عکس! من خودمم کنجکاو بودم که چیکار میکنن اونجا؟چی بهشون یاد میدن؟ آیا واقعا عکس میگیرن؟ امروز…