کریسمس 2019

سال 2019 رو ایران شروع کردیم

د رکنار خانواده هامون

چقدر امنیت هست تو این یه کلمه

"خانواده"

هیچ چیز، تحت هیچ شرایطی نمیتونه جای خالیشُ پر کنه

حتما هم لازم نیست مهاجرت کنی یا دور باشی ازشون تا بدونی بودنشون چه نعمتیه

و کنارشون چه آرامشی

 

 

عمرشون پر برکت سایه شون مستدام