با دوستان به صرف کله پاچه

Related image

خدا را آنجا دیدم

که همه خواستند کسی را تنها بگذارند و او نخواست

همه خواستن کسی را به ارج برسانند و او نخواست

نمیدونم چرا این جمله این روزا مدام  از ذهنم میگذره

اتفاقات زیادی   افتاد

بالا و پایین

رفتن واومدن هایی پیش اومد.

 امروز که پشت سرم  نگاه میکنم

فقط میتونم شاکر خدا باشم به خاطر تک تک اون اتفاقات و تجربه ها

و ممنونم به خاطر  آدمهایی که امروز کنارشون آرومیم