تازگیا

تازگیا کسرا خوشگلم پاشو میاره بالا وشستش ٌ می خوره

ای خدا ولی تا میام ازش عکس بگیرم پاش میندازه پایین ژست می گیره…niniweblog.com

یه کار دیگه هم یاد گرفته دست میزنه پسر گلمniniweblog.com

خدا منو قربونت کنه مامانم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *