مادرانه

 

 

 

تو شاهکار خالقی ، تحقیر را باور نکن.

 

بر روی بوم زندگی هر چیز می خواهی بکش ، زیبا و زشتش پای توست ، تقدیر را باور نکن.

 

تصویر اگر زیبا نبود نقاش خوبی نیستی، از نو دوباره رسم کن،تصویر را باور نکن.

 

خالق تو را شاد آفرید،آزاد آزاد آفرید،پرواز کن تا آرزو،زنجیر را باور نکن.