اولین گردش دوتایی مامانی و کسرا

 

        Bears and hearts

دیروز برای اولین بار تصمیم گرفتم با پسر گلم برم بیرون دوتایی وبدون ماشین!

همیشه فکر می کردم تجربه جالبی باید باشه

با اینکه آقا پسملم هنوز به تنهایی نمی تونه درست راه بره اما خیلی بهمون خوش گذشت

حدود ساعت 9 از خونه اومدیم بیرون و مسیر نسبتا طولانی رو باهم قدم زدیم که

البته 90 درصد مسیر رو آقا بغل تشریف داشتن اما خوب اون مدتی که خودش راه

می رفت من کلی ذوق میکردم 

توهر مغازه ای که می رفتیم همه چی رو بهم می ریخت اما از اونجایی که خیلی

دوست داشتنیه هیچکس هیچی بهش نمی گفت

یکی از این کیفای مدرسه بزرگی که چرخدارن رو برداشته بود دور مغازه می گشت

رفته بود تو انبار کشفای آقاهه، هر چی می گفتم کسرا بیا مامان

می خندیدی و گوش نمی داد

فکر می کرد خونه است از راه رفتن خسته که می شد شروع می کرد روی زمین چهار دست وپا رفتن!

خلاصه کلی باهم گشت زدیم و خوش گذروندیم واقعا تجربه جالبی بود اما

برای اولین بار ، اومدم خونه  داشتم از کمر درد می مردم !

  

       

                                                                

    دوست دارم گلم