بازم دندون

                                                                           

 

    خداوندا!

    تو چقدر بی دریغ و بی صدا می بخشایی و من چقدر حسابگرانه، سپاس و ستایشت می کنم!!!

وقتی دوروبرم نگاه می کنم پراست از چیزایی که به واسطه لطف خدا داشتم نه لیاقت خودم !

یکی از اونا شمایی  پسرم ،دلبندم ،نفسم

سالم وشاد اومدی تو زندگیم و از این بابت هر لحظه خدا رو شکر میکنم

عزیز مامانی دوتا دندون دیگه هم زمان در آورده از بالا ، با این دوتا تعداد دندونای

گل پسمل مامانی شد 

                                        

                                                               هورااااااااااااااا