عروسی

 

دیشب عروسی عمو هادی بود

هادی تقریبا اولین کلمه ای بود که کسرا می گفت خیلی بامزه با تاکید روی دال!!!

خیلی خوب بود و خوش گذشت

چند روز بود درگیر این مراسم بودیم خریدوچمدون برون واسه عروس بعد واسه داماد روز بعد

هم مادر زن سلام و…

نمی دونم تازمانی که کسرا بزرگ می شه این مراسم هنوز هستندیا نه اما بهر حال

خیلی جالب و باحاله…

                  

                                     کسرا در مراسم چمدان برون عروس خانم!!!