پدر

                                                                  

 

 «خدایا… از بهشت ارزنده تر نداری؟ برای زیر پای پدرم میخواهم»

چقدر این جمله تکان دهنده است

 دلم میخواهد، خوشبختی تو را ببینم پسر، وقتی دست بوس پدرت هستی. همین…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *