شنبه ما

 

 

                                                                         

 

از صبح که بیدار شده دائم آب دهنش ُ تف میکنه بیرون ، انگار گلوش خلط داره 

نمیدونم چی شده یکم داروی خونگی خیس کردم آنکار کردم نخورد

آب سیب بهش دادم ، شیر خورده یکم بهتر شده!

با بابایی رفتن بیرون ، اومد حالش بهتر بود

 

 

کلا روزایی که بابایی از صب خونه است کلی خوشبحال ماست.

اگه هوا خوب باشه سه تایی میریم بیرون اما روزای سرد و برفی به دور زدن دور و بر

خونه با کسرا اکتفا میکنیم

 

 

 محبتش حسابی گل کرده ، اومده من ُ از پشت محکم بغل کرده و میبوسه

 

 

                                                         الهی مامان قربونت بره عزیزم

                                                                     خدا حفظت کنه مادر