یه روز دیگه توسوئد

 

                                                           

 

نه جواب ندادخوابیدن کسرا هر زور بدتر میشه!!!!

امروز رفتیم کتابخونه اینقدر یرو صدا کرد که اومدن بهمون تذکر دادن البته من سوئدی نمیدونم

اما از حرکات خانمه متوجه شدم میگه به کسرا بگید روی فن نزنه صداش بقیه رو ناراحت میکنه

اوکی

عاشق کارتون سیندرلاست صبح سه بار شبم سه بار نگاش میکنه

اینروزا خیلی سختشه اصلانمیتونه با بچه های دیگه ارتباط برقرار کنه ومنم فقط کنارشم نمیتونم کاری 

واسش بکنم خدایا کمکم کن خدایا کمکش کن

 

 

 

                                                           دوست دارم