دعای مادرانه

 

چه دعایی کنمت بهتر از این                     

                       گریه ات از سر شوق              خنده ات از ته دل

                                     نبود هیچ غروبت غمگین  

 

                                   

                    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *