دعای مادرانه

 

چه دعایی کنمت بهتر از این                     

                       گریه ات از سر شوق              خنده ات از ته دل

                                     نبود هیچ غروبت غمگین