کوچولوی من

 

 

شازده کوچولوی ما داره بستنی میخوره  به در و دیوار ومیزم میده…

 

 

                                                                   نوش جونت مادرم