جمله خبری!!!

                                                                             

 

                    Balloons.gif

 

 

بنا به دلایلی به جوجم اجازه نمیدادم تلویزیون نگاه کنه!

رفته پیش ِ بابایی که: واسم تلویزیون روشن کن.

بابایی هم امر فرمودندکه  از مامانی بپرس"میشه اجازه بدی من تلویزیون ببینم"؟

اومد پیش من "میشه اجازه بدی من تلویزیون ببینم"؟

بعد از مرور تمام مسائل تربیتی و شرط و شروط گفتم آره میتونی.

با خوشحالی،بایه حس پیروزی، اومده پیش باباش ، فقط جمله خبری رو داشته باشید ، میگه:

"میشه اجازه بدی من تلویزیون ببینم".

(میخواد بگه مامانی بهم اجازه داد)

قیافه من

قیافه بابایی 

قیافه دستور زبان فارسی