حس بویایی کسرا

      

                                                                                    

آقاهه با هزار فیس و افاده نشست تو تاکسی ،بوی عطرش 

پیچید تو ماشین،

"بوی آقا میاد" به روی خودم نیاوردم دوباره میگه :مامان بوی آقا میاد.

خیلی محترمانه و آروم توضیح دادم مامان بوی عطرشون ِ

می گه " خیلی بوی بدی ِ"

داشتم از خنده منفجر میشدم ،نفهمیدم چطوری از تاکسی پیاده شدم!