تجربه

 

مینویسیم بر جریده عالم تا بماند به عبرت!

چند روز پیش اتفاقی متوجه شدم نی نی وبلاگ یکی از عکسام با کسرا روکه بی حجاب بودم برداشته!

در کمال عصبانیت هر آنچه به ذهن مبارک خطور میکرد واسشون نوشتم

از اینکه به شما ربطی نداره،چرا حریم خصوصیُ رعایت نمیکنن تو وبلاگ فضولی کردین

و خجالت هم خوب چیزیه و….

امروز خیلی محترمانه جوابمُ  دادن تا حدودی متقاعد کننده بود اما خوشم نیومد…

البته در پاسخ بهشون گفتم که اصلا جوابشون راضی کننده نیست

اما نهایتا از دیالوگ اونروز غذر خواهی کردم…

تجربه یک مامان عصبانی:موقعی که عصبانی هستی نه حرفی بزن نه کاری بکن…