کسرا در روز بارانی

 

sha81.gif

با بابایی بی خیال نشسته بودیم و تلویزیون نگاه میکردیم

بیرون هم سیل آسا بارون می اومد،

کسرا کوووو؟ دوتایی یه نگاه بهم کردیم ، اینور و اونرو نگاه کردیم دیدیم نه نیست!

مطمئن بودم از ساختمان بیرون نرفته چون بلد نبود در اصلی ساختمانُ باز کنه.

اما دیدم صدای باباش از بالکن میاد میگه، پایینُ ببین!!!

 

 

بعله با هواپیماش رفته بود وسط بارون وایستاده بود و صفا میکرد!

                                                                 خدایا ممنون که مواظبش هستی