کسرا و راکت جدیدش

 

                              

                                                     

                                                                             Caillou

 

دیروز باید میرفتیم واسه کارت اقامتمون(موقت)عکس میگرفتیم

از صبح داشتم با کسرا صحبت میکردم که باید بریم ،باید آروم باشی، باید وایسی عکس بگیریم و…

یکم اذیت کرد اما در کل خوب بود ،تو عکس چشماشُ بسته امیدوارم واسمون ایراد نگیرن و مجبور شیم 

دوباره از اول تمام این پروسه رو تکرار کنیم…

چند وقت بود تو فکر بودم یه اسباب بازی جدید واسش بخرم گفتم راکت و توپ میخوای عزیزم؟

اونم خوشحال ،گفت آره، واسش خریدم

امروز از صب داره باهاش بازی میکنی…