پسرم کسرا

 

 

سلام 

خوب هستید؟

ما هم خوبیم ،خدا روشکر…

کسرا هم خوبه ،سرگرم شیطنت و بزرگ شدن!

چقدر زود داره بزرگ میشه دلم میگیره، یک ماه از سه سالگیش مثل برق و باد گذشت

چقدر فک میکردم این تاریخ دور ِ…

میگفتم اووووووووووو کو تا این وروجک بند انگشتی سه ساله شه.

اما خیلی زود رسید به چهارمین سال از زندگیش.

خوشحالم و شاکر .

این روز هم مثل همه روزا بوده ،گاهی با هم میرفتیم دریاچه ، گاهی میرفتیم فروشگاه

گاهی به گشتن وگاهی هم به دعوااا گذشته.

به قول مامان طاهره  همین که سالمیم خوبه بقیه اش مهم نیست.

دیدم بخوام بنویسم تکرار مکررات ِ یه فیلم سه دقیقه ای از کسراست که خیلی

اتفاقی گرفتم واستون میذارم.

داره بازی میکنه و حرف میزنه

مجبور شدیم به خاطر سرعت اینترنت کیفیتشُ خیلی کم کنیم

پیشاپیش به خاطر این موضوع پوزش میخوام…

پسرم کسرا