پیکنیک مادر و پسرانه

 

127.gif

 

بعد از اینکه به قول مادر بزرگا تا لنگ ظهر خوابیدیم

دوتایی زدیم بیرون اما راه دوری نرفتیم همین بغل

تو کلبه چوبی ناهار خوردیم

 

 

آتیش روشن کردیم

 

 

حالشُ بردیم و اومدیم خونه ،الانم کف آشپزخونه خوابیده داره بستنی میخوره

بستنی ریخته رو زمین رفته پتوشُ آورده که پاکش کنم!!!!!

نمیدونم چرا فک میکنه هر چی کثیف شد باید با ملافه پتوش پاک کنه…

 

 

 

                                                                                           خوبیم خدا رو شکر