قارچ و رعد برق

دیشب آنچنان رعد و برقی زد که از خواب پریدم!

صبح پاشدم دیدم تو حیاط قارچ سبز شدهخنده

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *