خدایا…

 

 

 

ای دوست…

برایت چه بخواهم زخدا؟ بهتر از اینكه خودش : پنجره ی باز اتاقت باشد.

عشق،محتاج نگاهت باشد.

خلق،لبریز دعایت باشد.

و دلت تا به ابد، وصل خدایی باشد، "که همین نزدیکیست" 

                                                                            

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *