فرق یه مادر خوب با یه مادر بد ، به کوتاهی اون لحظه ای که در جواب بچه

سرما خوردت میگی نه!بستی نمیخرم !

و آنچنان سریع به اشد مجازات محکوم میشه که جای هیچ دفاعی باقی نمی مونه !

من دیگه بچه تو نیستم و تو منُ دوس نداری و….

غافل از اینکه " بزرگراه مادربودن"  دور برگردان ندارد. نمیتوانم مادرت نباشم، نمیتوانم دوستت نداشته باشم 

وروجک بند انگشتی!

مرز یه مادر خوب و یه مادر بد تو دنیای پسر کوچولو ِ چهار ساله من

یه بستنی چوبی ِ!

اگه اجازه بدم بخوره ، بهترین مادر دنیام! اگه اجازه ندم فاجعه است!

و محکوم میشم به اشد مجازات که همانا طرد شدن از طرف پسرک زندگیمه 

و شنیدن جملاتی که بیرحمانه میکوبونه تو صورتم ، غافل از اینکه  این بزرگراه مادری دور برگردان ندارد

و من همچنان و تا ابد و دهر دوست دارم  ، حتی اگه منُ نخوای و یا  دوستم نداشته باشی و یا حتی بهم بگی کاش

تو نبودی!!!!!!!!!