پسر که داشته باشی

 

 

 

پسر که داشته باشی گم میشوی در دنیای مردانه اش

و دل میبندی به دلبستگیهای همیشه کودکانه اش

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *