پسر که داشته باشی

 

 

 

پسر که داشته باشی گم میشوی در دنیای مردانه اش

و دل میبندی به دلبستگیهای همیشه کودکانه اش