پسرک در جنگل

 

 

من و آتيش و صداي سازِ تو

و حس قشنگي كه سرك ميكشه از پشت نگاهت٠

سلام بر تير ماه، ماهي كه تو رو به من داد

و مرا مادر نام نهاد

 

                                                              پسرک با گیتار

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *