سوالات شبانه

Related image

 

من نمیدونم تو شام این بچه چی میریزیم که این حرفا نصف شب به کله اش میرسهزیبا

اومده میگه، مامان اگه من به حرفت گوش میدادم  چی ازم میخواستی؟سه تاشُ بگو

اینقدر از سوالش تعجب کردم که تا چند لحظه هیچ جوابی واسش نداشتممتفکر

دلم میخواست خیلی چیزا بهش میگفتم،

مثلا نذار آدما اذیتت کنن،  از داشته هات لذت ببر و حسرت چیزی رو نخورد،

بدون دنیا میگذره نه سختیش میمونه نه خوشیش.

همیشه به خودت امید داشته باش، بزرگ فک کن و با آدمها مهربون باش.

اما هیچکدومُ نگفتم چون فک کردم الان زوده درگیر این حرفا شه، بهرحال زندگی

همشُ به موقع یادش میده

به جاش گفتم

– سنتورتُ خیلی تمرین کن که عالی بزنی.

-عصبانی نشو و گریه نکن.

-همیشه شاد باش و حسابی بازی کن.

در جوابم گفت نایس!

قیافه منHeart Smile

 

 

 

قربون این نایس گفتن شما من برم