تبم رو فارنهایته :)

 

12.gif

پسرک تب داره و مونده خونه

گفت تنها مشکلی ندارم:)

رفتم بهش ناهار دادم برگشتم سرکارم

حدودا ساعت 3 دیدم 5 تا میس کال دارم پیغام گذاشته گریه …

داشتم سکته میکردم زنگ زدم که چی شده؟

میگه تبمُ با این دستگاهه اندازه گرفتم بالای 100 بوده! دارم میمیرم

حالا نمیدونستم بخندم یا …

میگم مادرم درجه دستگاه رو فارنهایته اون سلسیوسه که نباید بالاتر از 38 باشه

این فارنهایته، طبیعیه

خیلی با حوصله توضیح دادم فارنهایت چیه ، سلسیوس چیه؟

نمیدونم قانع شد یا نه ولی هر چی که بود قطع کرد

دوباره نیم ساعت بعد زنگ زده مامان دارم از سر درد میمیرم بیا خونه 

دارم میرم خونه

خدا امروزُ ختم بخیر کنهziba