رفیق بی کلک مادر

Caillou

 

این فسقلی ما از اون ووروجکاست  که وقتی بهش میگی یه کاری رو بکن به بدترین شکل

ممکن انجام میده تا دیگه بهش نگن.

اینم مدرکش

بهش گفتم مهره های شطرنجُ بچین 

ماله خودشُ درست چیده مال منُ قروقاطی 

 

 

اما نمیدونه اگه اون بچه است من مادر اون  بچه مخندونک

منم همونجوری قروقاطی شروع کردم به بازی

خسته شد، گفت درست کن مهره هاتُ ،گفتم تو درست کن من درست بازی کنم

مجبور شد درست بچینهچشمک

و به این میگن یه موفقیت از نوع مادرانه