بازارچه خیریه

                                  

پنجشنبه 13 مرداد انجمن حمایت از کودکان سرطانی بازارچه خیریه ای  برگذار کرده بود

هر کس هر چی که تونسته بود واسه فروش  آورده بود

                عروسکای ناز

غذاهای خوشمزه…تابلوهای نقاشی زیبا…

                             شمعای خوشکل

خلاصه هر چی که فکر کنید  حتی یک نفر

اومده بود جیگر می پخت، می فروخت چقدر هم مردم خریدن شنیدم می گفتن خیلی خوشمزه درست

می کنه

خلاصه خیلی خیلی شلوغ بود دم افطار همه اومدن

عمه جون کسراهم یه عالمه خوراکیهای خوشمزه درست کردن وبردن اونجا

ما هم رفتیم ،کلی چیزای خوب وخوب خریدیم و کلی کیف کردیم!

                  از راست به چپ عمه هانیه خاله سمیراوبزرگ مرد کوچک کسرا