یه یادداشت کوچولو

 سلام  آقا پسر خوبی؟ آره خوبی!  من که دارم میبینم خداروشکر گوش شیطون کر خوبی

صد قل هوالله به جونت مامانم خیلی شیطونی هنوز چهار دست وپا هم نمی تونی راه بری اما دایم

ورجه   وروجه می کنی