حرف زدن کسرا

 کسرای مامان چند روزه یکسری کلمات تکرار میکنه مثل

ماما

بابا

دَ دَ

البته فکر میکنم  معنیشون  نمیدونه فقط تقلید میکنه  بیشتر حالت آوا ست تا کلمه  اما بهر حال همین که حرف میزنه و من  اون صدای قشنگش میشنوم واقعا خوشحالم و خدارو شاکر

مخصوصا وقتی می می بخواد دیگه به زمین وزمان میکوبه دادو بی داد  اشک میریزه گوله گوله توچشاش پرالتماس

 

 

هر کی ندونه فکر میکنه چقدرمن بهش گشنگی میدم که اینجوری میکنه؟

 

 

 

 

الهی من قوربون این پسرشکموووبرم