مادرانه

 

 

 

بزرگترین مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافی برای حرف زدن

                داشته باشد نه شعور لازم برای خاموش ماندن