مادرانه

 

 

 

بزرگترین مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافی برای حرف زدن

                داشته باشد نه شعور لازم برای خاموش ماندن

                  

 

                                     

       

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *