از عادتهای جالب کسرا

از عادتهای جالب کسرا کوچولو که من عاشقشم اینه که موقع شیر خوردن دستم نازمیکنه تا خواب بره !آخی اینقدر خوشگل اینکارو میکنه! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *