از عادتهای جالب کسرا

از عادتهای جالب کسرا کوچولو که من عاشقشم اینه که موقع شیر خوردن دستم نازمیکنه تا خواب بره !آخی اینقدر خوشگل اینکارو میکنه!