روز معلم

 

 

امروز 12 اردیبهشت روز معلم

 به تمام اساتید و معلم های عزیز این روز تبریک می گم 

  

 

 

به امید روزی که همه  نی نی ها برن مدرسه