یه یادداشت کوچولو

                                                                      

شکر خدا کسرای مامان حالش بهتر شده

تبش کاملاقطع شده اما هنوز یه کوچولو بی قراره فکر کنم واسه دندوناشه!خیلی خیلی سر دندوناش اذیت

می شه کاش در می اومدن تموم می شد به قول یکی از دوستام کلی اذیت می شن تا در میان دوباره

مکافات داره  تا می افتن دوباره در میان ای بابا

            ای آقای دندون ناقلا 

 

                    

دیشب بعداز چند روز تو خونه موندن گل پسر رو بردیم پارک حال و هواش عوض شه

کلی شیطونی کرد، کلی گشت زدتابرگشتیم خونه راحت و آروم خوابید

                                                              دوست دارم عزیزم

                                                                        21 مرداد 90