امام زاده

                              

                                          الهی حاجت رواشی پسرم

             یه شهر کوچیک که تقریبا20 کیلومتر با کرمان فاصله داره به اسم جوپار امام زاده ای

                  داره که ما معمولا میریم اونجا زیارت واسه اولین بار امسال با کسرا رفتیم

                         ببین چه به ضریح چسبیده معلوم نیست چی می خواد؟