پسرم راه میره

 

 

           niniweblog.com      

وای خدای من یه خبر باحال ،بالاخره آقا کسرا تنبلی رو کنار گذاشتن و شروع به تاتا  تی تی کردن

اون هم بدون کمک هیچکس

چند روز بود دلش می خواست یه نفر دستش رو بگیره و اون بتونه راه بره ولی دیگه دیشب مردومردونه

خودش پاشد و چند قدم برداشت

باورم نمی شد اینقدر ذوق کنم ، واقعا لحظه قشنگ وبیادموندی بود امیدوارم هر زنی این تجربه قشنگ

رو داشته باشه و این لذت رو حس کنه 

اگه بدونید خودش چقدر خوشحال بود از ته دل می خندید 

 راه که نمی رفت ،می دویید، وروجک فکر می کرد الان تموم می شه می خواست همه جا بره 

من که فقط می خندیدم و قربون صدقش می رفتم طفلک مامانم

  با اون حالش مجبور بود دنبالش بدوِ که به سرو صورت زمین  نخوره

                       

    

                    

      واقعا تجربه جالب و دوست داشتنی بود هم واسه من هم واسه کسرا

                                                         خدا خودش مراقبت باشه گلم دوست دارم