کسرای من

 

                       

        شیطنت ، شیطنت وبازهم شیطنت این شده جزء لاینفک کسرای من

از هر وسیله و مکان بی خطری می تونه حادثه درست کنه اولین  فکری که در مورد هر چیزی 

     به ذهنش میرسه اینه که چطوری خرابش کنه، بهمش بریزه و این یعنی پسر بچه!!!

خدا حفظش کنه سالم وصالح وعاقبت بخیر باشه نمی دونم دیشب چی خورده بود، اخه خونه

    بابابزرگش اینا بوده که از ساعت سه صبح تاپنج غلت زد ،نق زد و نذاشت من بخوابم

                 بغلش میکردم میچرخوندمش فایده نداشت که نداشت!!!

  حالا خداکنه مشکل خاصی نداشته باشه امروز صبح  خواب بود من از خونه اومدم بیرون

              

                    اینقدر مظلوم نشسته که میگی واااااااااااای چه پسری!!!!

 

         

 

 

                                         اما این همون وروجکه!!!

              

                      

                       

                     صندلیشُ بر عکس کرده داره ازش میره بالا

 

                                                              مواظب خودت باش عزیز دلم نگرانتم