اگهی گمشده!

 

                                                                  

  طفلی به نام شادی، دیریست گمشده

           با چشمهای روشن براق

           با گیسویی بلند به بالای آرزو

          هر کس از او نشانی دارد

                مارا کند خبر،

           این هم نشان ما:

                  یک سو خلیج فارس

                         سوی دگر خزر

                                                       دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *