چند وقت اخیر

 

                            &nbnbsp;                                                            

   یه خرگوش و یه خرگوش        یه خرگوش بازیگوش

خرگوش من سفیده                     بابا اونو خریده

گوشای اون درازه              چشماش همیشه بازه

خرگوشکم چه نازه                با بچه ها می سازه

نه نیش داره نه چنگول        می گرده شادوشنگول

 

خرگوش کوچولوی مامانی چطوره؟خوبی عزیزم؟

 

جمعه با بابایی رفتیم باغ شازده فکر کنم اولین باری بود که سه تایی تنها رفتیم کلی خوش گذشت

 

 

 

 

 

 

 

 

آخر شب هم رفتیم تولد سانا کوچولو دختر خاله شیما.

من وکسرا ، بابایی  که نبود مجبور شدیم تنهابریم

بهمون 

خوش گذشت  خیلی خوب بود سانا جونم تولدت مبارک 

 

 

 

 

 

 

دوست دارم