روز زن

 

                                                                                     

 

من زن شدم

نه برای در حسرت ماندن یک بوسه، بلکه برای خلق بوسه ای از جنس آرامش

زن نشدم که همخواب آدمهای بی خواب شوم ،زن شدم که برای خواب کسی رویا شوم

من زن نشدم که در تنهاییم حسرت آغوشی عاشقانه را داشته باشم، زن شدم تا آغوشی در

تنهایی عشقم باشم

                                                            روز زن مبارک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *