یه حرف کوچولو

 

                                                       

 

   

یه کاغذ هر چقدر سفید باشد آن را قاب نمی گیرند 

برای ماندگار بودن باید حرفی داشت

وتو تنها حرف بدرد بخور توصفحه زندگی من هستی عزیزم 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *