یکشنبه به وقت سوئد…

 

divider-175.gif 

 

صب از خواب پاشده میگه مامان گمش کردم با خودم گفتم حتما دوباره خواب دیده.

میگم چی رو گم کردی ؟میگه جیشم ُ …

شوکه شدم ، بلند شدم میگم می خوای بری دستشویی؟ میگه نه گمش کردم!

ینی من اینجور موجودی دارم تحویل جامعه میدم!

 

 

رفتیم باهم اشغالا رو بذاریم تو گاربیج روم،

یه اتاق تقریبا 25 متری ِ با سطل های مجزا واسه تفکیک زباله ها 

داره واسه خودش قدم میزنه و میچرخه…

 

 

 

بدون شرح !!!

 

 

 

                                                                       خدایا شکرت یه هفته دیگه هم گذشت