لالایی

 

                                                              

 

میگم واسم لالایی بخون،من بخوابم میگه:

لالالالا گل پونه    گتا اومد در تونه

بخواب دیگه خستم کردی…!!!!!!

پاشدم صاف نشستم ،میگم مگه من واست اینجوری لالایی میخونم ؟

میگه آره!!!!