لالایی

 

                                                              

 

میگم واسم لالایی بخون،من بخوابم میگه:

لالالالا گل پونه    گتا اومد در تونه

بخواب دیگه خستم کردی…!!!!!!

پاشدم صاف نشستم ،میگم مگه من واست اینجوری لالایی میخونم ؟

میگه آره!!!!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *