بابا مهندس…

 

 

 

بچه ای که در زمان تولدش مامان و باباش مهندس باشن

در دو سالگی این شکلی میشه

 

 

با این اوصاف فک کنم ما بیایم ایران ،گرما زدگی رو شاخ آقا کسراست 

موافقید؟

روز شمار برگشتنمون هم شروع شده

3 روز دیگه