پسرم

 

 

اگر پروردگار تو را به پرتگاهی فرا خواند

اجابت کن زیرا …

یا پرواز را به تو خواهد آموخت و

                                                                            یا تو را در آغوش خواهد کشید