تربیت

 

 

جایی خوندم

تربیت، توانائی گوش دادن است تقریبا به هر چیزی،

بی‌ آنکه عصبانی‌ بشوید یا اعتماد به نفس خود را از دست بدهید

امیدوارم بتونم اینجوری تربیتت کنم

اما میدونم این میسر نمیشه مگر به الگوی خوب داشتن

بس باید اول من این ُ خوب یاد بگیرم تا بعد بتونم به تو هم یادبدم.