مادرانه

     

                                                                                

 

احساس میکنم ،تو حال خودش که باشه،

ازش عکس بگیرم به همش میریزم، از دنیای خودش میاد بیرون!

تصمیم گرفتم کمتر ازش عکس بگیرم

الان اینقدر ناز و مردونه لم داده جلوی تلویزیون که دلم میخواد برم بخورمش…